• Polityka prywatności RODO

Polityka prywatności (RODO)
Poniższa strona zawiera wszystkie informacje związane z ochroną danych osobowych gromadzonych przez sklep internetowy pod adresem www.sklepikdzieciaka.pl

1. Zasady ochrony danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest STANCOMP Stanisław Suchy, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą STANCOMP Stanisław Suchy, adres: 40-719 Katowice ul. Gdańska 18/86; NIP: 6342345774 Regon: 240738033 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1.1. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się wysyłając email na adres: kontakt@sklepikdzieciaka.pl lub na adres 40-719 Katowice ul. Gdańska 18/86

1.2. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.

1.3. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

1.4. Osoby odwiedzające stronę Administratora pod adresem www.sklepikdzieciaka.pl mogą przeglądać treści bez podawania danych osobowych


2. Podstawa przetwarzania danych osobowych

2.1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „GDPR”) w celu:
• zarządzania zakupami dokonywanymi w sklepie pod adresem www.sklepikdzieciaka.pl, w szczególności w celu przetwarzania Twoich zamówień, zwrotów, przetwarzania reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych, wysyłania powiadomień, realizacji dostaw zakupionych produktów lub w przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących powyższych zagadnień.
Twoje dane osobowe są nam także potrzebne do zarządzania Twoimi płatnościami oraz w celu potwierdzenia Twojego adresu z podmiotami zewnętrznymi a także sprawdzenia Twojej historię płatności i wiarygodności kredytowej, aby zaproponować Ci różne formy płatności.
• korzystania z usługi newsletter, obejmującej przesyłanie informacji handlowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR);
• wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. obowiązki rachunkowe i podatkowe);
• dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f GDPR).

2.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych może być, w zależności od przypadku, niemożność zrealizowania zamówienia zgodnie z umową zamieszczoną w Regulaminie.

2.3. Użytkownik nie powinien przekazywać Administratorowi danych osobowych osób trzecich. Jeżeli natomiast przekazuje takie dane każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie danych Administratorowi.


3. Zakres przetwarzania danych osobowych


3.1. Dane podawane przez użytkowników wykorzystywane są jedynie do: realizacji umowy zawartej na warunkach określonych w Regulaminie

3.2. Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

• dane kontaktowe, takie jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu;
• informacje na temat płatności i historię płatności;
• informacje o zakupie ratalnym (jeśli dotyczą);
• informacje na temat zamówień.


3.3. Twoje dane osobowe, które są przekazywane podmiotom zewnętrznym, są używane tylko do świadczenia Ci wymienionych powyżej usług. Otrzymują je firmy, które potwierdzają Twój adres; agencje komunikacji, które wysyłają potwierdzenia zamówień; magazyny i firmy kurierskie, które dostarczają zamówienia; firmy realizujące płatności w celu przetworzenia płatności; banki w celu weryfikacji tożsamości i sprawdzenia zdolności ratalnej (w przypadku zakupu na raty); biuro rachunkowe, które zajmuje się dokumentacją księgową; oraz firmy windykacyjne.
3.4. Przetwarzamy Twoje Dane osobowe aby być w stanie świadczyć usługi i dostarczać zamówienia.
3.5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak jesteś naszym klientem, lub do momentu otrzymania informacji z prośbą o usunięcie danych wynikającej z prawa do bycia zapomnianym, z wyłączeniem wyjątków wyszczególnionych w punkcie 4.3.


4. Twoje prawa wynikające z RODO

4.1. W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które z Twoich danych osobowych przechowujemy. W tym celu prosimy o kontakt na adres e-mail: kontakt@sklepikdzieciaka.pl lub pisząc na adres korespondencyjny:
STANCOMP ul. Gdańska 18/86 40-719 Katowice.
4.2. Masz prawo do otrzymania kopi swoich danych, przesłanej w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie. Kopię danych możemy przesłać bezpośrednio do podmiotu skazanego przez Ciebie.
4.3. Masz prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji w których:

• masz niezakończone postępowanie z pracownikami naszego sklepu internetowego;
• dokonałeś zamówienia w naszym sklepie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo;
• masz wobec nas nieuregulowaną należność, niezależnie od metody płatności
• jeśli podejrzewamy lub mamy pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat korzystałeś z naszych usług w niewłaściwy sposób;
• Twój wniosek kredytowy został odrzucony w ciągu ostatnich trzech miesięcy;
• jeśli dokonałeś jakikolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

4.4. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych, w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes współadministratorów. Wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

4.5. Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów. Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego edytując ustawienia swojego konta na stronie WWW sklepu.

4.6. Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

• jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu współadministratorów, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes;
• jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności;
• jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych;
• jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

4.7. Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób niewłaściwy, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.